Reakce rady města na rezignaci ředitele Šilhána.

Dne 5. srpna 2020 proběhla starostou avizovaná koordinační schůzka radních a vedení školy.

Vzápětí zřizovatel (rada města) uveřejňuje tuto informaci:

Rezignace ředitele základní školy

Dne 3. srpna byla radě města doručena rezignace Mgr. Jana Šilhána na funkci ředitele Základní školy v Bakově nad Jizerou ke dni 26.8.2020.

Po tomto datu bude ZŠ vedena statutárním zástupcem ředitele, a to do doby jmenování nového ředitele. Na danou vedoucí pozici bude vypsáno konkurzní řízení v souladu s platnou legislativou.

Tato stručná a zcela nevinně vypadající zpráva ve skutečnosti vypovídá mnoho o tom, že záměry plus očekávání pana starosty a těch tří členů městské rady, kteří po celou dobu podporují Šilhána, se tentokrát nepodařilo naplnit ani v nejmenším.

Jednoduchá dedukce provedená s použitím dostupných faktů vede k následujícím závěrům:

1/ Každý, kdo se v uplynulém roce alespoň trochu obeznámil s myšlenkovými postupy bakovského starosty, velmi dobře ví, že pan Šimáně nikdy, dokonce ani pod tíhou nezvratných důkazů, nepolevil při důsledném neřešení skandálů ředitele Šilhána. A pan starosta je nejenže neřešil, ale zároveň Šilhána hájil. To znamená, že obhajoval něco, co obhájit nelze a stavěl se tak proti vůli drtivé většiny jak bakovského obyvatelstva, tak městského zastupitelstva.

Za těchto okolností tedy existuje pravděpodobnost hraničící s jistotou, že první myšlenka starosty po doručení Šilhánovy rezignace musela být, že se buď pokusí Šilhána přesvědčit, aby svoji rezignaci stáhnul a vše jelo dál v zaběhnutých kolejích, nebo že Šimáně bude vehementně prosazovat, aby byl Šilhán pověřen vedením školy až do doby, než proběhne konkurs na nového ředitele.

A asi nikoho by nepřekvapilo, pokud by pan starosta přesvědčoval Šilhána, aby se do výběrového řízení opět přihlásil.

Pak by ovšem bylo na místě připomenout platnost jednoho citátu:

"Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky." - Albert Einstein

Jelikož ve sdělení rady města není uvedeno, že by Šilhán ve své funkci pokračoval, zdá se, že pan starosta u zbývajících členů rady města tentokrát tvrdě narazil. A z toho lze rovněž usuzovat, že nerozborná jednota těch radních (Šimáně, Šulc, Turková, Černá), kteří až dosud Šilhána fanaticky podporovali, se začíná povážlivě drolit.

2/ Snad nikdo v Bakově nepochyboval o tom, že řízením školy po rezignaci Šilhána bude pověřen Mgr. Václav Čech. O něm je známo, že byl mezi prvními, kteří na přelomu června a července 2020 podepsali onu "bakovskou Antichartu", tedy listinu vyjadřující podporu Šilhánovi. Je však třeba dodat i další nesporný fakt - že ho provází pověst kvalitního a oblíbeného pedagoga.

Pro úplnost ještě uvedeme, že pan Čech není statutárním zástupcem ředitele školy. Tuto funkci zastává paní Mgr. Věra Bartošová. Jde o respektovanou učitelku z prvního stupně, o níž je známo, že nikdy neměla ambice podílet se na řízení školy.


Jestliže si "přeložíme do češtiny" větu z výše citované informace zřizovatele: "Po tomto datu bude ZŠ vedena statutárním zástupcem ředitele, a to do doby jmenování nového ředitele.", není obtížné s ohledem na výše uvedené skutečnosti dospět k následujícím závěrům:

a/ Panu Mgr. Čechovi sice bylo zřizovatelem nabídnuto vedení školy, ale on to odmítnul. O důvodech nebudeme spekulovat, zná je pouze on.

b/ Zřizovateli tedy nezbylo nic jiného, než - víceméně formálně - oslovit statutárního zástupce, paní Mgr. Bartošovou. S očekáváním, že tuto nabídku paní učitelka odmítne. A pak bude opět ve hře Šilhán. Ale k odmítnutí nabídky překvapivě nedošlo a paní Bartošová podle všeho nabídku akceptovala.

c/ Situace se panu starostovi krutě vymkla z ruky, protože teď už reálně neexistuje důvod, aby Šilhán nadále a s podporou pana starosty v bakovské škole škodil. Což by ale snadno mohlo nastat, jestliže by paní Bartošová nabídku odmítla. Z formulace věty o tom, že škola bude vedena "statutárním zástupcem ředitele", aniž by se zřizovatel vůbec obtěžoval uvést, o koho se jedná (!!!), přímo čiší sebezapření, s nímž byl starosta nucen tuto informaci zveřejnit. A nebo jde jen o další totalitní praktiku ve snaze uvést bakovskou veřejnost v omyl.


Z vyjádření těch, kteří o bakovské škole něco vědí, je pověření paní Mgr. Bartošové vedením této školy první dobrou zprávou po hodně dlouhé době.

Zbývá tedy popřát bakovské škole, aby tím došlo k jejímu pomyslnému odražení od dna, kam ji Šilhán za jediný školní rok dostal. Nemělo by být zapomenuto, že se tak stalo díky opakovaně vyjadřované plné podpoře Šilhánovi ze strany části vedení města, některými učiteli a některými dalšími občany Bakova, kteří tím pádem na rozvratu školy mají svůj významný podíl.

A paní Mgr. Bartošové chceme vyjádřit obrovské uznání a poděkování za to, že se rozhodla nenechat bakovskou školu padnout a toto pověření přijala. Do dalších dnů jí přejeme pevné nervy a úspěšné zvládání její nelehké úlohy.

Vzhledem k tomu, že se za poslední měsíc informovanost bakovských občanů o situaci na zdejší škole zásadně zlepšila, má zřizovatel jistotu, že konkurs na nového ředitele bude veřejností tentokrát velmi pozorně sledován. Takže si rada města jistě nedovolí, aby tato funkce byla opět obsazena dalším z kamarádů pana starosty nebo některých radních. Podruhé by jim to už zaručeně neprošlo.