Kdo je původcem tažení proti řediteli Šilhánovi a proč tak činí?

Jeden člen městské rady v tom má jasno !

To, že pozice ředitele Šilhána je neudržitelná, vyplývá z faktů uvedených na našich stránkách zcela jednoznačně.

A bakovští občané si právem kladou otázku, kdo jej nahradí - a jestli přitom náhodou nenastane to, co je vystiženo pořekadlem "z deště pod okap". Protože při posledním obsazování ředitelského postu se tak stalo mimo veškerou pochybnost a pan ředitel Šilhán nasadil pomyslnou laťku tak nízko, že níže už to skutečně nejde.

Jelikož tady už začíná jít do tuhého, budeme pro konkrétní osoby používat jejich konkrétní jména a příjmení. Jde vesměs o veřejné činitele, takže se do rozporu se zákonem nedostaneme.

První stín podezření se objevil, když učitelka ze 2. stupně bakovské školy paní Mgr. Milena Livorová začátkem července 2020 začala o panu Mgr. Štefanu Klímovi z Bakova šířit informaci, že v pozici ředitele střední školy v Mladé Boleslavi šikanuje své podřízené a ti že kvůli němu ze školy houfně(!) odcházejí. Jelikož ale paní učitelka velmi intenzivně lhala už v letáku, který svého času distribuovala po Bakově (e.č. 20-009) a jeho rozšířenou třístránkovou verzi se spoustou dalších výmyslů předala s vlastnoručním podpisem i členům vedení města (e.č. 20-014) , nebrali jsme to příliš vážně.

Ale to byla chyba a paní učitelku jsme vážně brát měli !

Netrvalo totiž dlouho a s novou, doslova šokující informací přichází člen rady města a člen školské rady pan Mgr. Petr Šulc. Tedy vážená osoba a veřejný činitel, u nějž nelze předpokládat, že by si dovolil tvrdit něco, co není pravda. Tedy - kromě jeho legendárního výroku o "fenomenálních pedagogických schopnostech ředitele Šilhána" - ale budiž, jistě to u pana radního byla jen jediná výjimka potvrzující pravidlo.

Tento pan Šulc (prakticky ve shodě s paní Livorovou) se několika bakovským občanům zmiňuje o tom, že za celou kauzou základní školy v Bakově stojí jediný bakovský občan - a tím je právě pan Mgr. Štefan Klíma, ředitel Střední integrované školy v Ml. Boleslavi ! Jde o téhož pana Klímu, jenž svým vystoupením na jednání městského zastupitelstva dne 24.6.2020 v diskuzi upozornil na naprostou nekompetentnost ředitele Šilhána a doložil to několika konkrétními příklady. Mimo jiné připomněl i onen dnes již legendární výrok pana Šilhána, že syn pana Klímy krade v bakovské škole papíry z kopírky, aby je pak nosil svému otci.

Podle tvrzení radního Šulce totiž má pan ředitel Klíma na své škole opravdu vážné problémy a chce si je vyřešit tím, že ze stávajícího pracoviště odejde, aby se stal ředitelem školy v Bakově (!!!).

Netušíme, jak uvedené sdělení zapůsobilo na bakovské občany oslovené panem Šulcem. Víme jen, že se mezi obyvateli Bakova tato zpráva šíří rychleji, nežli ničivý požár města v roce 1869.

Pro členy našeho týmu to však bylo něco, co jsme nemohli nechat bez povšimnutí. Těžko totiž lze akceptovat, že by se novým ředitelem bakovské školy měl stát člověk, kvůli jehož šikanování podřízených dochází v jeho stávající škole k tak masivnímu odchodu učitelů, jak ve shodě tvrdí paní Livorová a pan Šulc ! Jeden Šilhán nám ostatně stačil až až a budeme se z něj vzpamatovávat ještě hodně dlouho.

Protože máme v našich řadách i dva velmi schopné pracovníky, jejichž profesi sice přímo prozradit nemůžeme, ale jsou to lidé, kteří se opravdu velice dobře živí zjišťováním a ověřováním informací přímo v terénu, uložili jsme jim, aby nám pana Mgr. Klímu a jím řízenou školu "trochu proklepli". Ostatně - v rámci své nedávné mise v Kosmonosech odvedli tito kolegové perfektní práci, jak se lze přesvědčit v kapitole Minulost ředitele školy na našich stránkách. Takže to skutečně žádní amatéři nejsou.

V minulých dnech jsme od nich obdrželi podrobnou písemnou zprávu s výsledky jejich činnosti a nestačili jsme se divit. Zde ji ocitujeme prakticky v plném znění.

Report: (e.č. 20-027)

Název: Integrovaná střední škola Mladá Boleslav, Na Karmeli 206, 293 80 Mladá Boleslav.

web: https://www.issmb.cz/

Ředitel: Mgr. Štefan Klíma.

Zjištěná fakta:

 • Z důvodu enormního počtu žáků je škola nucena fungovat na dvě směny - není známo, že by se tak dělo na jiné škole v ČR.
 • V dlouhodobém průměru se na tuto školu hlásí 3 x více uchazečů, nežli je škola schopna přijmout.
 • Pedagogický sbor je stabilizovaný, jeho kvalifikace je téměř 100 %, přičemž dvě učitelky si v současnosti doplňují vzdělání.
 • Audit hospodaření školy proběhl v květnu 2020 - bez závad.
 • Mgr. Štefan Klíma byl v červnu 2020 potvrzen na dalších šest let ve funkci ředitele.
 • Od září 2020 bude mít ředitel Klíma třídnictví v prvním ročníku.
 • Ředitel Klíma ve škole aktivoval změny k jinému pojetí vzdělávání ve smyslu modernějšího systému.
 • K šikaně podřízených ze strany Mgr. Klímy nikdy nedošlo a nedochází.
 • Ředitel je personálem oblíben pro své odborné i lidské vlastnosti a schopnost kvalifikovaně řídit a rozvíjet školu jemu svěřenou.
 • Ukončení veškerých pracovních poměrů pedagogů podřízených Mgr. Klímovi za poslední tři školní roky:

2019/2020 .......... odešli 3 učitelé z utlumených oborů, kteří se už nechtěli rekvalifikovat; odchod ve všech 3 případech učiněn po vzájemné dohodě s vedením školy

2018/2019 .......... odešel 1 učitel nesplňující zákon o pedagogických pracovnících (ukončil předčasně studium)

2017/2018 .......... 2 učitelky odešly do důchodu.


 • Počet pedagogických pracovníků podřízených Mgr. Klímovi: 58 osob.
 • Úspěšnost žáků u závěrečných zkoušek je 100 % . Ověřeno, že je to výsledek, jenž je jinými středními školami v ČR dosahován pouze výjimečně.
 • V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika mají žáci této školy nejlepší úspěšnost u maturit v rámci celé ČR (ověřeno).
 • Škola má cukrářskou, pekařskou, lahůdkářskou a designerskou dílnu a dva školní obchody, které generují finanční prostředky na rozvoj školy.

Konec reportu


Po přečtení těchto faktů nás napadá několik otázek:

1/ Skutečně by se mezi bakovskými občany našel hlupák, který by uvěřil tvrzení člena rady města Šulce, že by pan Mgr. Štefan Klíma byť jen na zlomek sekundy uvažoval o odchodu z jím řízené a skvěle prosperující střední školy v Mladé Boleslavi na základní školu v Bakově? Tedy na onu bakovskou školu, která je díky ročnímu působení pana Šilhána a naprosté nečinnosti zřizovatele (rady města) ve stádiu totálního rozvratu?

2/ Uvědomují si učitelka Livorová a radní Šulc, že tím, jak šíří lživé informace o řediteli Klímovi, se dopouštějí trestného činu podle § 184 odst. 1 Trestního zákoníku? Citujeme: Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

3/ Dochází paní Livorové a panu Šulcovi, jak se před bakovskou veřejností zdiskreditovali svým lhaním? V civilizované společnosti by usvědčený lhář na své veřejné funkce okamžitě rezignoval. V Bakově to ale nehrozí, což dokonale dokazuje ředitel školy Šilhán (viz jednání zastupitelstva 24.6.2020).


Redakce "Máme rádi Bakov" by spíše, než nesmyslné a vylhané útoky na ty osoby, jež objektivně upozorňují na skandály v bakovské škole, ocenila, pokud by bakovským občanům paní učitelka Livorová a radní Šulc v časopise Bakovsko či v letáčku vhozeném do schránky vysvětlili bezpočtukrát prokázané skandální chování ředitele Šilhána. K dnešnímu dni se o to pan starosta raději ani nepokusil, byť se - dle jeho veřejného vyjádření - "vo tom mluvilo".

Oslovují nás další a další rodiče a materiál ke zveřejnění faktů o panu Šilhánovi den ode dne přibývá. Bakovské občany by proto spíše zajímalo, jak s informacemi a uveřejněnými fakty město Bakov naloží a jaké z nich vyvodí závěry.

Spekulace, že někdo chce z významného okresního města co do počtu obyvatel desetkrát větším, než je Bakov a z plně prosperující střední školy přejít na základní školu do Bakova, která je v totálním rozkladu, je více než úsměvná. To by si tedy dotyčný skutečně "pomohl". Pokud ale nemají pan Šulc a paní Livorová nic jiného na práci, protože již v Bakově vše úspěšně vyřešili, bakovským občanům v letáčcích objasnili a nenacházejí serióznější téma k řešení, nechme je při tom. Jedno krásné přísloví praví: "Kdo si hraje, nezlobí." A my se budeme v příštích článcích věnovat zase vážnějším tématům....