Časová posloupnost událostí

rok 2019

Září 2019

Arogance ředitele Šilhána se začala projevovat hned od prvního dne nového školního roku. V úvodu zrušil všechny zájmové kroužky, u kterých není účast nejméně 24 dětí (což je ale např. právě v případě hry na flétnu celkem nepřekonatelný problém) a prohlásil, že zásadně nebude vyhlašovat žádné ředitelské volno.

Pohrdání svými podřízenými dal během doby najevo mnohokrát, hned zkraje však učitelskému sboru sdělil, že jeho členové málo pracují a jsou nevytíženi.

Navzdory arogantnímu způsobu komunikace si nedokázal vytvořit přirozenou autoritu prakticky u nikoho, žáci ve škole jej od samého začátku označovali posměšnými přezdívkami, které jsou nepublikovatelné.


Listopad 2019

Na aktivu rodičů se poprvé objevuje informace o neadekvátním chování ředitele. Snaha o zapojení starosty do řešení problému vyzněla naprázdno.

Některé členky aktivu rodičů odmítají připustit, že se něco takového na škole vůbec děje.


11. prosince 2019 jde otec jedné ředitelem opakovaně šikanované holčičky do školy za Šilhánem, aby si s ním vše vyříkal. Ředitel prakticky nic nepřizná, chová se velmi povýšeně a arogantně a naopak dotyčného osočuje z toho, že si vše vymyslel.


13. prosince 2019 děti ve škole vyplňovaly dotazník o oblíbenosti ředitele. Dle vyjádření mnoha žáků byl ředitel většinou hodnocen známkami 4 nebo 5. Když si v dalších dnech jeden z rodičů vyžádal zveřejnění výsledků dotazníku, odmítla tomu vedoucí aktivu rodičů vyhovět s odůvodněním, že jde o interní materiál školy. Pozn.: Šilhán později ve školním časopise překroutil fakta a snažil se vše prezentovat tak, že dotazník byl ve skutečnosti o chování a mluvě dětí ve škole. Viz školní časopis z února 2020.


rok 2020

6. leden 2020

Účastníkům aktivu rodičů přichází mail od starosty, jehož plné znění je obsaženo v samostatném bodě "Ke stažení". Tento dokument vstoupil do dějin Bakova nad Jizerou jako důkaz toho, jakým způsobem se nejvyšší vedení města staví k řešení problémů.

Občané Bakova oprávněně kritizují, že se starosta města (jakožto reprezentant zřizovatele školy) nechává už řadu týdnů zbaběle zapírat před rozzuřenými rodiči, kteří s ním chtějí situaci řešit osobně.

Namísto toho, aby se postavil - pozdě, ale přeci - k problému čelem, pouze rozeslal prostřednictvím e-mailu dvě písemná prohlášení, kde vyzývá k "uklidnění situace" a zároveň sděluje, že pokud má někdo nějaké výhrady k dění ve škole, ať to řeší přímo s ředitelem školy (!!!). Toto je tedy starostova představa o řešení problémů "za tepla" a "na férovku", abychom citovali z doložitelných písemných projevů pana starosty.

Fascinující je i starostův nekompromisní požadavek, obsažený v jeho mailu, že pokud bude z průběhu jednání pořízen zvukový nebo obrazový záznam, v žádném případě se on jednání nezúčastní.

Nakonec byla tato jeho obava zbytečná, protože se na žádné projednání daného tématu s rodiči šikanovaných žáků nikdy neobtěžoval přijít, ačkoli svou účast písemně přislíbil a byly už dohodnuty i termíny. Nicméně - pan starosta se nedostavil, to je realita. Že by snad "slovo starosty" neplatilo?

Mimořádně závažné sdělení zaznělo na aktivu rodičů v samém jeho závěru, kdy zástupkyně jedné třídy uvedla informaci zveřejněnou tatínkem jednoho z dětí: Šilhán v době svého ředitelování na kosmonoské škole obtěžoval starší žákyně a mladší učitelky; bylo to následně řešeno a existuje o tom i zápis.


13. leden 2020

Sedmičlenná rada města se s občanem, který se snažil iniciovat projednání situace na škole a přimět zřizovatele k jejímu řešení, vůbec nebavila, přestože od něj byl starosta vyzván k tomu, aby zřizovatel začal konat.

Rada města se dokonce ani neobtěžovala tohoto občana na zasedání rady pozvat, aby se od něj seznámila s fakty. Spokojila se s tím, že vyslechla pouze ředitele školy a nezajistila si tak informace nutné k objektivnímu posouzení a řešení situace. Pak vydala s datem 13. ledna 2020 písemné usnesení, ve kterém se jednohlasně staví za ředitele školy a vyslovuje mu plnou podporu (!!!) - viz bod 17 v zápisu z jednání rady.


29. leden 2020

Vedoucí aktivu rodičů v důsledku narůstajícího napětí rezignovala - očividně na základě správného vyhodnocení neudržitelné situace, kdy rozvrat ve škole zásluhou ředitele pokračuje a zřizovatel naprosto selhává při řešení důsledků Šilhánovy nekompetentnosti.

Po její rezignaci následuje smršť invektiv a nenávistných projevů vůči těm, kteří se snažili prostřednictvím aktivu dosáhnout nápravy. Ti jsou naprosto nelogicky fanklubem pana ředitele obviňování z toho, že vedoucí aktivu rezignovala právě kvůli nim. K tomu přispívá i lítostivý mail od starosty. Tedy od toho starosty, jenž ve skutečnosti dosud vůbec nebyl schopen / ochoten pro vyřešení problému nic udělat a má tudíž na vzniklé situaci rozhodující zásluhu.


31. leden 2020

Dalším důkazem nečinnosti zřizovatele je mail odeslaný otcem jednoho z ředitelem šikanovaných dětí na adresu všech členů aktivu rodičů, kde uvádí: "S politováním konstatuji, že ze strany zřizovatele existuje trvalá neochota jak ke komunikaci, tak zejména k řešení situace, kterou svým jednáním navodil pan ředitel Šilhán. Starosta se od 15. listopadu 2019 jakýmkoli kontaktům se mnou úspěšně vyhýbá, nemá tedy smysl nadále obtěžovat ani jeho, ani pana ředitele Šilhána s požadavky na uskutečnění případných schůzek." A dodává, že celou záležitost začne řešit způsobem, který sám uzná za vhodné.


Doplnění následujícího textu 13.7.2020


Konec ledna, začátek února 2020

Mezi občany Bakova se začínají šířit dva maily, jejichž autorem je pan Xxxxx (jméno odstraněno), který je ale nejspíš adresoval pouze členům aktivu rodičů. S ohledem na závažnost informací v nich obsažených si rodiče bakovských dětí začali maily přeposílat, takže se s jejich obsahem seznámil značný počet osob.

Autor mailů má nepochybně velmi přesné informace jak z bakovské školy, tak z doby, kdy Šilhán působil v Kosmonosech. Pozastavuje se nad faktem, že zřizovatel už více než dva měsíce vůbec neřeší skandální problémy vyvolané ředitelem Šilhánem, ačkoli na ně někteří rodiče opakovaně poukazují a marně žádají starostu o zjednání nápravy. Dále zmiňuje s tím související ostudu Bakova přesahující již hranici kraje, i to, že se bakovští občané začínají za vedení svého města stydět.

Poukazuje na to, že šikanu ze strany ředitele nelze řešit na aktivu rodičů. Uvádí, že z doby působení ředitele Šilhána v Kosmonosech existuje řada otřesných svědectví o tomto člověku a že by bylo třeba, aby se s nimi rodiče bakovských školáků seznámili a bylo tak možno předejít tomu, co se stalo v Kosmonosech. Těm, jejichž děti byly ředitelem šikanovány, nabízí svou účinnou pomoc. Nepodařilo se však zjistit, zda ji některý z rodičů přijal.

Ve druhém dopise poukazuje na probíhající rozvrat v bakovské škole, na katastrofální úroveň připravenosti žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám, na odhodlání některých učitelek z bakovské školy odejít, pokud by měly Šilhánův teror snášet delší dobu.


18. květen 2020

Na jednání zastupitelstva města se poprvé ozývá veřejná kritika činnosti ředitele Šilhána, pokud jde o jeho úlohu v průběhu přístavby školy (čerstvě vymalované místnosti jsou za 2 měsíce rozbourány v rámci investiční akce). Způsob, jakým se zachoval během koronavirové krize, kdy se ve škole ukázal jednou v týdnu, nezavdává důvod k tomu, aby ředitel obdržel sto procent svého platu. Ve zvukovém záznamu od 2:48:00 se uvádí, že do ředitele školy byly vkládány velké naděje, ale on je velice zklamal.

Tato informace se kupodivu vůbec neobjevila v zápise z jednání zastupitelstva.


24. červen 2020

Uskutečnilo se další jednání městského zastupitelstva. Jeho průběh značně vybočoval z toho, na co byli bakovští občané až dosud zvyklí, protože někteří diskutující odložili politickou korektnost a konečně začali věci nazývat pravým jménem. Podrobnosti uvádíme v samostatné kapitole Jednání zastupitelstva 24.6.2020 v rámci sekce "(Ne)řešení situace zřizovatelem".


Konec června 2020

V dopisních schránkách mnoha bakovských občanů se objevuje leták s textem v rozsahu jedné strany formátu A4. Pod ním jsou uvedeny v tištěné podobě titul, jméno a příjmení (nikoli tedy podpis) jedné učitelky z 2. stupně základní školy.

Leták v nadpisu klade čtenářům otázku, zda si město Bakov umí vybrat ředitele základní školy. V textu hodnotí situaci v bakovské škole za působení ředitelky Ing. Bc. Kremlové a za jejího nástupce Mgr. Šilhána.

S ohledem na obsah letáku se objevují u mnoha bakovských občanů otázky, kdo jej vlastně napsal ve skutečnosti. Díky manipulativním polopravdám a naprostým lžím obsaženým v posledním odstavci letáku se jeho autor totiž diskvalifikoval do kategorie osob, které nelze brát vážně. A to si žádná učitelka základní školy nemůže dovolit, protože by tím tak říkajíc spáchala profesionální sebevraždu. Pokud snad byl leták míněn jako ironie, resp. parodie, je na místě obava, že ze strany většiny jeho příjemců zůstal tento druh humoru naprosto nepochopen.

V posledním odstavci letáku se doslova uvádí:

"Dne 24.6.2020 se konalo jednání zastupitelstva města. Na začátku probíhala diskuze občanů. Podle přímých účastníků, ale i podle zvukového záznamu šlo o připravované emotivní vystoupení několika rodičů. Jednalo se o lynčování pana ředitele Šilhána. Pan ředitel Šilhán vůbec nedostal dostatečný prostor, aby se vyjádřil ke všem vzneseným obviněním."

Vše nasvědčuje tomu, že autorem letáku je někdo z tvrdého jádra ředitelova fanklubu. Ti totiž v zoufalé snaze ředitelovy skutky obhájit lhali v minulosti již mnohokrát.

Tvrzení o "připravovaném emotivním vystoupení několika rodičů" lze přesně charakterizovat pořekadlem o tom, že přání je otcem myšlenky. Faktem totiž zůstává, a vyplývá to i ze zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva, že se těchto "několik rodičů" na zastupitelstvu vidělo poprvé v životě (!!!) a těžko by tedy "přímí účastníci" mohli tvrdit opak. Asi je zbytečné se ptát, čím tedy autor letáku své tvrzení hodlá dokázat.

Totéž platí o tzv. "lynčování pana ředitele Šilhána". Lze pochopit, že ředitelových fanatických obhájců se hrubě dotýká, když si někdo jejich idolu dovolí říkat věci, jež se panu řediteli musely poslouchat skutečně velmi špatně. Rovněž je možné pochopit, že autoři letáku nejsou schopni si uvědomit rozdíl mezi lynčem a sdělením oprávněných připomínek. I když jde o rozdíl propastný. Je však realitou, že výroky vznesené na adresu ředitele vycházely z celé řady ředitelových profesionálních a zejména lidských selhání. Byly podloženy fakty i existencí konkrétních svědků, takže není o čem diskutovat.

Nestoudnou lží je i tvrzení, že pan ředitel nedostal prostor vyjádřit se ke všem vzneseným obviněním. Ze zvukového záznamu ale vyplývá, že pan ředitel prostor k vyjádření dostal - jednak přímo na jednání zastupitelstva, a to opakovaně, a dále byl již dříve ohledně svých selhání konfrontován radou města. Před bakovskou veřejností se definitivně znemožnil tím, jakým způsobem se na zasedání zastupitelstva hájil, jak veškeré výtky podložené svědectvím desítek osob označoval za lži a jak nebyl schopen přiznat vlastní chyby.


15. červenec 2020 (Doplnění textu 15.7.2020)

Redakční tým "Máme rádi Bakov" předal důkazní materiály z kauzy "Základní škola Bakov" Policii České republiky, která si je den předtím vyžádala v souvislosti s trestním oznámením podaným třetí osobou. Oceňujeme, že se policie do celé záležitosti zapojila a těší nás, že k tomu nemuselo dojít z našeho podnětu. Nastává tím zásadní kvalitativní posun, kdy svědectví, jimiž disponujeme, budou jednak zdokumentována, ale především důkladně ověřena tentokrát již prostřednictvím profesionálů. To bude mít nepochybně velký význam ve smyslu zvýšení věrohodnosti námi shromážděných faktů, jež jsou výsledkem zaznamenaných svědeckých výpovědí v tuto chvíli již od desítek osob.